Kurs Instruktor praktycznej nauki zawodu palnowany termin Katowice marzec 2015!!

Wszystkich, którzy zastanawiali się nad nauczaniem i posiadaniem w swoim zakładzie praktykantów, zapraszamy na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Kurs trwa 80 godzin i składa się z dwóch części (teoretycznej 70 godzin i części praktycznej 10 godzin), kończy go egzamin wewnętrzny.

„Praktykant dziś to w przyszłości dobry pracownik.”

Zapisy na kurs

Planowany termin i miejsce to: Katowice marzec 2015, koszt kursu w naszym Ośrodku to jedynie 700 zł, aktualnie rozpoczynamy nabór na kurs.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w kursie, nie czekaj dalej, wypełnij formularz zgłoszeniowy:

formularz zgłoszeniowy

Przypominamy, że każdy kto chce wsiąść udział w kursie musi zaliczyć 10 godzin praktyki w palcówkach oświatowych!

Ramowy program kursu:

Zajęcia edukacyjne z zakresu psychologii, 25 godzin (Wykłady i ćwiczenia) :

 • psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
 • czynniki sprzyjające i hamujące rozwój człowieka,
 • metody nauczania,
 • konflikty w grupie, sposoby rozwiązywania, kierowanie oraz wykorzystywania,
 • role grupowe i indywidualne poszczególnych osób w grupach,
 • komunikacja i umiejętność wykorzystywania mowy w procesach nauczania.

Zajęcia edukacyjne z zakresu pedagogiki, 15 godzin (Wykłady i ćwiczenia):

 • praktyczna nauka zawodu, jako element kształcenia zawodowego,
 • potrzeby, zainteresowania i środowisko społeczne ucznia,
 • współpraca z rodzicami i szkołą,
 • kierowania procesami dydaktycznymi i wychowawczymi,
 • sytuacje wychowawcze w toku nauczania zawodu4

Zajęcia edukacyjne z zakresu metodyki, 30 godzin (Wykłady i ćwiczenia):

 • bezpieczeństwo i higiena pracy w trakcie nauczania praktycznej nauki zawodu,
 • cele kształcenia i budowanie planu działań edukacyjnych,
 • dobór odpowiednich metod i form nauczania oraz realizacja celów kształcenia,
 • kształtowanie umiejętności praktycznych,
 • kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie,
 • ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia

Praktyka metodyczna, 10 godzin (Zajęcia praktyczne):

 • bezpieczeństwo i higiena pracy w trakcie realizacji zajęć praktycznych- instruktaż stanowiskowy,
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania praktycznej nauki zawodu,
 • obserwacja zajęć praktycznej nauki zawodu prowadzonej przez innych instruktorów lub nauczycieli,
 • omówienie i analiza pracy własnej oraz jej efektów, a także pracy uczniów po obserwowanych zajęciach.

Wymagania dla opiekunów praktyki zawodowej organizowanej u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych( dotyczy pracodawców lub osoby przez nie wyznaczone) to:

 • ukończony 18 rok życia
 • minimum wykształcenie zawodowe

Wymagania dla instruktorów praktycznej nauki zawodu to:

 • ukończony 18 rok życia
 • co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać;

Uczestnicy kursu niemający tytułu mistrza w zawodzie:

 • ukończony 18 rok życia
 • świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,
 • świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego
 • świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Zajęcia edukacyjne z zakresu psychologii, 25 godzin (Wykłady i ćwiczenia) :

 psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,

 czynniki sprzyjające i hamujące rozwój człowieka,

 metody nauczania,

 konflikty w grupie, sposoby rozwiązywania, kierowania oraz wykorzystywania,

 role grupowe i indywidualne poszczególnych osób w grupach,

 komunikacja i umiejętnośd wykorzystywania mowy w procesach nauczania.

Zajęcia edukacyjne z zakresu pedagogiki, 15 godzin (Wykłady i ćwiczenia):

 praktyczna nauka zawodu, jako element kształcenia zawodowego,

 potrzeby, zainteresowania i środowisko społeczne ucznia,

 współpraca z rodzicami i szkołą,

 kierowania procesami dydaktycznymi i wychowawczymi,

 sytuacje wychowawcze w toku nauczania zawodu

Zajęcia edukacyjne z zakresu metodyki, 30 godzin (Wykłady i ćwiczenia):

 bezpieczeostwo i higiena pracy w trakcie nauczania praktycznej nauki zawodu,

 cele kształcenia i budowanie planu działao edukacyjnych,

 dobór odpowiednich metod i form nauczania oraz realizacja celów kształcenia,

 kształtowanie umiejętności praktycznych,

 kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie,

 ocenianie osiągnięd edukacyjnych ucznia

Praktyka metodyczna, 10 godzin (Zajęcia praktyczne):

 bezpieczeostwo i higiena pracy w trakcie realizacji zajęd praktycznych- instruktaż stanowiskowy,

 prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania praktycznej nauki zawodu,

 obserwacja zajęd praktycznej nauki zawodu prowadzonej przez innych instruktorów lub nauczycieli,

 omówienie i analiza pracy własnej oraz jej efektów, a także pracy uczniów po obserwowanych zajęciach.